Thứ tư, 09 Tháng 4 2014 09:44
Kiến nghị sửa đổi Điều 769 BLDS 2005 (Tiếp theo)
Share on Facebook

Xung đột pháp luật là hiện tượng tồn tại một cách khách quan trong điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, trong đó có quan hệ hợp đồng. Dưới góc độ khoa học Tư pháp quốc tế, hiện tượng xung đột pháp luật (Conflicts of laws) xuất hiện khi pháp luật của từ hai quốc gia cùng có khả năng được áp dụng nhằm điều chỉnh một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các hệ thống pháp luật này quy định khác nhau khi điều chỉnh quan hệ đó. Một trong những cách thức để giải quyết xung đột pháp luật nói chung, xung đột pháp luật về hợp đồng nói riêng là xây dựng các quy phạm xung đột nhằm hướng dẫn xác định pháp luật áp dụng trong điều chỉnh các quan hệ này. Tại Việt Nam, các quy phạm xung đột về hợp đồng được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS), Bộ luật Hàng hải năm 2005, Luật Thương mại năm 2005... Trong số các văn bản quy phạm pháp luật trên, quy định tại Điều 769 BLDS giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài. Các quy phạm xung đột tại Điều 769 BLDS được xây dựng dựa trên nguyên tắc: ưu tiên áp dụng pháp luật do các bên thoả thuận lựa chọn; trong trường hợp không có thoả thuận chọn luật thì áp dụng hệ thống pháp luật được xác định bởi quy phạm pháp luật xung đột. Tuy nhiên, những quy định này đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi. Các bài viết sau đây sẽ tập trung phân tích các quy định trong Điều 769 BLDS và trên cơ sở so sánh với pháp luật một số nước, đề xuất sửa đổi Điều 769 BLDS theo hướng: (i) trong trường hợp các bên có thoả thuận chọn luật áp dụng; (ii) trường hợp các bên không có thoả thuận chọn luật.

Xem chi tiết